Abacus Financial Services > Shërbime Kontabiliteti

Shërbime Kontabiliteti

Biznesi juaj ka nevoje qe te sigurohet qe regjistrimet kontabel te jene ne rregull ne cdo kohe dhe te jene efikase ne baze ditore, mujore dhe vjetore.
Një përfitim tjetër kryesor për të siguruar nevojat e kontabilitetit të biznesit tuaj është që të gjitha raportet financiare të përgatiten në mënyrë profesionale nga Abacus duke shtuar e besimin tuaj tek ne.
Kontabiliteti ka të bëjë me përdorimin e të dhënave financiare për të nxitur vendimmarrjen. Këto të dhëna financiare përgatiten përmes shërbimeve të kontabilitetit.

 Abacus ofron një gamë të gjerë të shërbimeve të kontabilitetit, duke përfshirë:
1. Mbajtja e plote e kontabilitetit
2. Përgatitja e librave mujore dhe mbajtja e kontabilitetit, përfshirë përgatitjen e pasqyrave financiare;
3. Përllogaritja e pagave, përgatitja dhe deklarimi i listëpagesave;
4. Pergatitja e Pasqyrave Financiare Individuale;
5. Pergatitja e Pasqyrave Financiare te Konsoliduara;
6. Pergatitja e Raporteve dhe Deklaratave Vjetore sipas Ligjit 25/2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”;
7. Deklarimi Vjetor i Te Ardhurave;
8. Deklarimi i Vendimeve te Asamblese per destinacionit te fitimit;
9. Deklarimi i Pasqyrave Financiare, Deklaratave dhe materialeve te tjera per Qendren Kombetare te Rregjistrimeve (QKR)

 

Our Services

Need Help ?

Please feel free to contact us. We will get back to you with 1-2 business days. Or just call us now

+355 69 573 1870
info@abacus.al

 

Shpërndaje