Abacus Financial Services > Shërbime Financiare dhe Tatimore

Shërbime Financiare dhe Tatimore

Rëndësi të veçantë i është dhënë konsulencës fiskale për shkak të kompleksitetit gjithnjë e në rritje të ligjeve tatimore, me qëllimin e qartë për të minimizuar barrën fiskale afat gjatë.
Ne ofrojme këshilla të përgjithshme mbi taksat dhe tatimet sipas rregulloreve perkatese. Ndjekim se bashku procedurat e nevojshme gjatë kontrolleve të ndryshme tatimore. Planifikimi i taksave ne baze te aktivitetit, per individ, sipermarres ose OJF. Dhe gjithashtu me nje rendesi te madhe sic eshte rishikim i deklarimeve tatimore ne menyre periodike.

Abacus do te jete prane jush per cdo nevoje te biznesit tuaj duke mbyllur me sukses pika te rendesishme si: 

  1. Deklarimi i Librave te Blerjes dhe Shitjes, TVSH
  2. Deklarimet për I.SH.P dhe Zyrën e Punës
  3. Listepagesat
  4. Tatimi ne Burim
  5. Marredheniet me palet e treta
  6. Taksa te tjera ne baze te aktivitetit
  7. Përgatitje dokumentash për pjesemarrje në tender ( prokurime publike )

Our Services

Need Help ?

Please feel free to contact us. We will get back to you with 1-2 business days. Or just call us now

+355 69 573 1870
financialservicesabacus@gmail.com

 

Shpërndaje